S.1 - Öğrenciye 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, başarılı öğrenciyi ve eğiticiyi geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları yoluyla edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip lisans ve lisansüstü öğrenciler mezun etmek ve uluslararasılaşmanın yaygınlaşmasını sağlamak.

S.2 - Lisansüstü eğitim programlarını ülkenin gereksinim ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak araştırma-geliştirmeyi destekleyecek şekilde geliştirmek ve başarılı öğrencilerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesini sağlamak.

S.3 - Üniversitedeki bilgi birikiminin ve araştırma potansiyelinin, ulusal ve uluslararası paydaşlar ve sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme faaliyetleri yoluyla sanayinin ve toplumun problemlerinin çözümüne yönelik çıktılara, katma değeri yüksek sosyo-ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak.

S.4 - Sorumlu üniversiteyi gerçekleştirmek üzere eğitimin geliştirilmesi, sıhhi koşullar, yenilenebilir enerji, insan odaklı toplumsal gelişme, eşitsizliklerin azaltılması, insani gelişmişlik, sorumlu tüketim ve üretim, çevrenin korunması ilkelerini dikkate alarak eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında duyarlı uygulamalar gerçekleştirmek.

S.5 - Üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek kamu yönetiminde hesap verebilirliği, ekonomik sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesini güvence altına almak.