KURUMSAL PERFORMANS


-

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN AMACI

Sürekli olarak kurumsal gelişimi bir kurum kültürü olarak benimseyen Sakarya Üniversitesi'nde uygulanan yaklaşımlar kurumsal olarak yürütülmektedir. Bu yaklaşımlar içerisinde en önemlileri olan Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Kalite Yönetim yaklaşımlarıdır. Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi'nin amacı bu yaklaşımların Sakarya Üniversitesi'nde uygulanması için birimlere ve liderlere gerekli desteği sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

İnsanlığa değer katan, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve toplumsal hizmet üretmektir.

VİZYONUMUZ

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreterek paydaşlarıyla birlikte geleceğe yön veren bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

 Bilimin Evrenselliği
 Akademik Özgürlük
 Yönetişim
 Sürekli Gelişim
 Kurumsal Şeffaflık
 Paydaşlarla İşbirliği

POLİTİKALARIMIZ

Üniversitede geçerli olan politikalar şöyledir;

EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ
 Öğrenenin geleceğe hazır olması için gereken yeterlilikler ve hayat boyu öğrenme becerisi yanı sıra mesleki becerilerle donatacak yetkinlik temelli yenilikçi ve sektörle işbirliği halinde uygulamaya dayalı eğitim modelini benimsemek.
 Öğrenene gelişen ve değişen çağın gerekliliklerine uygun öğrenme fırsatı sağlamak ve bunu tüm öğrenenlere yüz yüze, uzaktan, karma veya hibrit yollarla sunmak.
 Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi uygulamalı eğitimler ve yeni modeller yoluyla güçlendirerek sürdürmek.
 Eğitim ve öğretim süreçlerini öğrenci ve diğer paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek.

ARAŞTIRMA ve YENİLİK POLİTİKAMIZ
 Araştırmacıların, araştırma ve yenilikçilikle ilgili fikirlerinin proje ya da bilimsel çalışmaya dönüşebilmesini sağlayacak araştırma ekosistemini güçlendirmek. 
 Üniversitede araştırma ve yenilik faaliyetlerini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ulusal öncelikler doğrultusunda koordineli şekilde yürütmek.
 Araştırma ve yenilik faaliyetleri kapsamında çok disiplinli, uluslararası ve ulusal iş birliklerini esas almak ve gerekli ortamları sağlamak.
 Üniversitede araştırmacılar ve stratejik paydaşların takdir ve teşvik edildiği, açık bilim ortamının yaratıldığı bir araştırma iklimi oluşturmak.
 Sürdürülebilir araştırma ortamı ve şartlarının korunabilmesi için rehberlik, finansal ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında destek sağlanmak.
 Üniversitenin araştırma ayak izini periyodik olarak değerlendirerek sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKAMIZ
 Üniversitede toplumsal katkı faaliyetlerini tanımlı süreçlerle kurumsal olarak yönetmek.
 Üniversitenin paydaşlarına karşı sorumlulukları doğrultusunda paydaş odaklı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişimi sürdürmek.
 Üniversite ekosisteminin ve toplumun gelişimi doğrultusunda sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmek üzere programlar yürütmek, toplumun ihtiyaçlarına ve çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve destekler sağlamak.
 Sorumlu üniversite olarak insan hakları, çalışan hakları ve refahı, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini, akademik özgürlüğü ve iş etiğini kurumsal olarak benimseyerek sürdürülebilir toplulukları desteklemek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE POLİTİKAMIZ
 Sürdürülebilirliğin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarını bütünleşik olarak dikkate alarak kurumsal uygulamalar ve hizmetlerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını esas almak.
 Üniversitenin ekolojik etkisini azaltmak üzere kaynakların bilinçli tüketimini, atık yönetimini ve enerji verimliliğini benimsemek ve kurumsal uygulamalara yansıtmak.
 Kurumsal yönetişimde kadın-erkek eşitliğini, kapsayıcılığı, güçlü kurum ve amaçlar için ortaklıklar ilkelerini benimsemek.
 İnsanın temel, sosyal ve ekonomik haklarına saygıyı esas almak; iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini, akademik özgürlüğü ve iş etiğini kurumsal olarak yaygın hale getirmek.

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ
 Üniversitenin paydaşları olan öğrenci ve personeli kapsayan eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinde nitelikli uluslararasılaşma uygulamalarını ve kaynakları bütünleşik olarak yönetmek ve teşvik etmek.
 Değişen eğitim ve öğretim paradigmalarına uygun olarak uluslararası ortaklı programlar, ikili anlaşmalar, işbirlikleri ve değişim programları gibi imkanlardan faydalanmak.
 Uluslararası uzmanlık potansiyelinden faydalanarak kurumsal yetkinliği güçlendirmek.
 Uluslararasılaşma doğrultusundaki performansı izlemek ve paydaşlarla birlikte değerlendirerek sürekli olarak gelişimini sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Üniversitede kaliteyi, uluslararası ve ulusal kalite güvence sistemleri ile uyumlu ve kurumsal olarak gelecek için yönetmek.
 Kurumsal gelişim doğrultusunda, çıktı ve süreç odaklı ölçümlerle, niteliksel ve niceliksel yöntemleri bütünleşik olarak uygulayarak kaliteyi değerlendirmek ve tanımlı süreçler yoluyla geliştirmek.
 Kalite elçileri başta olmak üzere kalite ekiplerinde görev alan değişim ajanları ile birlikte kaliteyi geliştirmeyi, sürekli yenileşimi ve dönüşümü paydaşların gönüllü katılımıyla sürdürmek.
 Topluma karşı sorumluluk bilinciyle kaliteyi güvence altına almayı ve paydaş beklentilerini dengeli olarak karşılamayı esas alan kalite kültürünün akademisyenler, araştırmacılar, çalışanlar, liderler başta olmak üzere tüm paydaşlar tarafından gözetildiği ortak bir kültür olarak benimsemek.

HİZMET ALICILARIN MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
 Hizmet alanların geri bildirimlerini ve şikâyetlerini güvence altına alarak izlemek ve şikayetleri objektif olarak ele alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
 Hizmetlerden faydalananlarla şeffaf ve etkin iletişim mekanizmaları oluşturarak süreçlere mevcut ve potansiyel müşteri katılımını ve geri bildirimlerini arttırmak.
 Hizmet alıcılara sunulan değer önermelerini gerçekleştirmek üzere süreçlerin, hizmetlerin ve uygulamaların kalitesini, verimliliğini ve etkililiğini ölçerek kurumsal kalite yönetimin kapsamında sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 Kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda orta ve uzun vadeli insan kaynakları ihtiyacını planlayarak insan kaynağına kurumsal değer olarak yaklaşmak ve kişisel gelişimini sağlamak üzere performansı değerlendirmek, gerekli destekleri sağlamak ve gelişim fırsatları sunmak. 
 Yönetişim anlayışı içerisinde tüm çalışan gruplarıyla çok yönlü iletişimi uygulamak.
 Kurumsal amaçlar ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkelerini gözeterek eğitim ve gelişim planlaması yapmak ve gerçekleştirmek.
 Kişisel gelişim, terfi, güçlendirme, takdir ve tanıma uygulamalarında performans değerlendirme sonuçlarını esas almak.
 İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile tüm personel için güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak.

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
 Paydaşların kurumsal değerleri ve kimliği benimseyerek, kurum kültürünün güçlendirilmesini sağlayacak iletişim ortamları oluşturmak.
 Sakarya Üniversitesi’nin hedef kitleye tanıtımının yapılabilmesi için politikalar geliştirmek, internet iletişimi ve sosyal medya araçlarının etkin kullanılmasını sağlamak.
 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.
 Medya organları ile iletişimi geliştirerek sürekliliğini sağlamak.
 Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak ve kurumsal şeffaflığı desteklemek.